780,000

Vải : 100% cotton
Gòn: 100% soft poly fill